Regulamin sklepu

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.     Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

 •          DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 •          FORMULARZ ZAMÓWIENIA – - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór/dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 •          KUPUJĄCY,  zwany również KLIENTEM lub USŁUGOBIORCĄ – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę Sprzedaży na odległość ze Sprzedającym.
 •          Kolor Bazowy – kolorem bazowym mebli, jest kolor biały. Dotyczy to jednak wyłącznie mebli wielkogabarytowych wskazanych na stronie internetowej www.malii.pl w grupach produktowych: łóżka, biurka, szafy, komody, regały. Pozostałe meble nie mają określnego jednego koloru bazowego. 
 •          NEWSLETTER –, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
 •          PRODUKT – dostępna do nabycia w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 •          SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.malii.pl .
 •          SPRZEDAJĄCY, zwany również USŁUGODAWCAPiotr Andrzejewski oraz Roman Romaniuk prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Vossti s.c., z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 23/9, obydwaj wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP: 5252541761, REGON: 146394550, adres poczty elektronicznej: info@malii.pl.
 •          UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez konieczności obecności obu stron w tym samym miejscu i czasie, które do zawarcia umowy wykorzystują jedno lub więcej urządzeń komunikacji na odległość.
 •          ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.
 •          USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.)

1.2.     Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.malii.pl. Administratorem i  jednocześnie właścicielem Sklepu jest firma Vossti Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie 00-064, ul. Królewska 23/9,    NIP: 5252541761; REGON: 146394550; adres poczty elektronicznej: info@malii.pl; tel.: 607 580 573 lub 601 838 857

1.3.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Kupujących  z serwisu www.malii.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu www.malii.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

1.3.1.  Regulamin reguluje zasady dokonywania zakupu produktów oferowanych w Sklepie, określa prawa i obowiązki Kupujących oraz Sprzedawcy, a także reguluje zasady odpowiedzialności Sprzedawcy.

1.3.2.  Regulamin jest udostępniany Kupującym nieodpłatnie i został umieszczony na stronie Sklepu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

1.3.3.  Sprzedawca zobowiązuje się dokonywać sprzedaży wyrobów oferowanych w Sklepie zgodnie z Regulaminem.

1.3.4.  Kupujący składając Zamówienie i zawierając Umów akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do ich przestrzegania.

1.4.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sprzedaży związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5.    Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.6.    Podczas korzystania z serwisu www.malii.pl  w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Więcej informacji na temat plików typu "cookies" znajdą Państwo pod adresem http://malii.pl/content/2-polityka-prywatnosci

2.  ZAMÓWIENIA

2.1.     Wszystkie informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.2.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.

2.3.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego  Zamówienia.

2.4.     Umowa Sprzedaży zawierana jest za pomocą Formularza Zamówień

2.4.1.  W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Kupującego  Zamówienia.

2.4.2.  Zamówienia mogą być składane poprzez Sklep Internetowy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne od pracy i święta.

2.4.3.  Przed zaakceptowaniem zamówienia Kupujący jest informowany na stronie każdego zamawianego produktu o jego cechach i właściwościach (tj. o danych technicznych, wymiarach, materiale wykonania i kolorze) w sposób jednoznaczny, zrozumiały i łatwy do odczytania.

2.4.4.  Po złożeniu Zamówienia Kupujący  niezwłocznie otrzymuje drogą mailową potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy firmą Vossti s.c.  i Kupującym.

2.5.     W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji Zamówienia będzie liczony od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.  Kupujący  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

2.6.     Sprzedający zastrzega, iż w przypadku braku Produktów na stanie magazynu Sprzedającego, niezwłocznie o tym fakcie poinformuję Kupującego, wskazując możliwy (wydłużony) termin realizacji Zamówienia. Brak zgody Kupującego  na zmianę terminu realizacji Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia i rozwiązaniem Umowy Sprzedaży, a także zwrotem wpłaconej przez Kupującego kwoty na jego rachunek bankowy.

2.7.     Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że  Sprzedający dokonał zmian w produkcie, wycofał dany produkt z produkcji lub chwilowo brakuje w jego ofercie danego produktu, Sprzedający  niezwłocznie poinformuje Kupującego o tym fakcie, i jednocześnie zaproponuje zmianę zamówienia oferując inny dostępny produkt wraz z aktualną ceną, jeśli taki produkt będzie w jego ofercie dostępny. W razie potwierdzenia przez Kupującego zmiany, termin realizacji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany. W momencie zmiany zamówienia, zmiany pozycji i ceny, Kupujący  zostanie poinformowany poprzez wysłanie zmienionego zamówienia. Zmianę zamówienia Kupujący  potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak zgody Kupującego  na zmianę przedmiotu zamówienia skutkować będzie zwrotem wpłaconej przez Kupującego kwoty za ten przedmiot.

2.8.     Zwrot wpłaconej przez Kupującego kwoty, o której mowa w w pkt 2.7 nastąpi w terminie 7 dni od uzyskania przez Sprzedającego informacji od Kupującego,

2.9.     Sklep, dokłada należytej staranności aby dane zamieszczone na stronie internetowej nie zawierały błędów i były aktualne.

Każdy produkt podlega gwarancji 24 miesięcy. Warunki gwarancji są dołączone w formie papierowej do produktu.

3.  SPOSOBY PŁATNOŚCI

3.1.     Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

3.1.1.  Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy :

Idea Bank: 44 1950 0001 2006 0403 4331 0002

3.1.2.   Płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

3.1.3.   Płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

3.1.4.   Płatność przy odbiorze (pobranie) - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia

3.2.     Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3.3.     Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę,

3.4.     W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe Sprzedającego.

3.5.     W przypadku złożenia zamówienia na meble produkowane pod indywidualne zamówienie (realizacja wiąże się z wprowadzeniem zmian w procesie  standardowej produkcji mebli) Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości wartości Zamówienia.

 

4.   WYSYŁKA TOWARU

4.1.     Dostawy realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich (wysyłka paczek lub wysyłka paletowa).

4.2.     Koszty wysyłki kurierskiej realizowanych w Sklepie zamówień pokrywa Kupujący.

4.3.     Wysyłka Produktów objętych Zamówieniem  realizowana jest pod adres wskazany przez Kupującego  w formularzu Zamówienia.

4.4.     Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy mogą być zależne od promocji prowadzonych przez Sklep w danym momencie oraz od wybranych przez Kupującego: kwoty łącznej zakupu, rodzaju płatności, kraju wysyłki oraz formy dostarczenia zamówienia.

4.5.     Produkty objęte Zamówieniem Produkty  o różnych terminach realizacji wysyłane są standardowo po skompletowaniu całości Zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

4.6.     Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

4.7.     Przy dostawie mebli, których masa jednej paczki przekracza 30 kg oraz przy przesyłkach paletowych kurier nie doręcza (nie wnosi) paczek do lokalu Kupującego - należy odebrać je z samochodu i we własnym zakresie  zorganizować wniesienie.

4.8.     Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Kupujący zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera). W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe lub został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkodowy (wraz z doręczycielem), oraz niezwłoczne poinformować Sprzedającego, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

Przy odmowie przyjęcia takiej dostawy należy niezwłoczne poinformować o tym Sprzedającego . Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego powstałego w czasie transportu.

4.9.     Odmowa przyjęcia przesyłki w innym przypadku niż jej uszkodzenie, w szczególności przy zamówieniach wysłanych "za pobraniem", może wiązać się z obciążeniem Kupującego przez Sklep Internetowy kosztami przesyłki oraz zwrotu Produktów.

5.  REKLAMACJE

5.1.     Każdy produkt posiadana odrębną gwarancję, która jest dołączona do kupowanego mebla.

5.2.     W sytuacji, gdy zamówiony produkt posiada wadę, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący  ma prawo do żądania obniżenia ceny, naprawy produktu, wymiany produktu  lub odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady zakupionego produktu. W przypadku jeśli naprawa, bądź wymiana produktu nie będą możliwe, a proces reklamacji towaru może narazić Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo do negocjacji ceny zakupionego produktu lub do odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy.

5.3.     W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący  powinien odesłać do Sprzedającego reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Adres, pod który Kupujący  winien odesłać towar: Vossti s.c., 32-415 Raciechowice 157.

5.4.     Sklep ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji Kupującego  w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

5.5.     Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu  nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep Internetowy (sytuacja dotyczy transakcji zawartej na terenie Polski). 

5.6.     W przypadku uznania reklamacji Sklep Internetowy zwraca Kupującemu  poniesione koszty wysyłki towaru (sytuacja dotyczy transakcji na terenie Polski). 

5.7.     Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5.8.     Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.9.     Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

5.10.   Różnice w odcieniu wybarwienia drewna, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe i prezentowane tam kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

 

6.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1.     Kupujący , który zawarł umowę na odległość, na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. 

6.2.     Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Kupujący  wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i przesyłając drogą mailową na adres: info@malii.pl (Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta).

6.3.     Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku gdy:

- Umową Sprzedaży objęte są Produkty nieprefabrykowane wyprodukowane według specyfikacji Kupującego, w tym także Produkty (meble wielkogabarytowe), w przypadku których Kupujący wybrał inny kolor niż Kolor Bazowy.

6.4.     Kupujący  zwraca Produkty do Sprzedającego w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

6.5.     W ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6.6.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.7.     Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

 

7.  OCHRONA PRYWATNOŚCI

7.1.     Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

7.2.     Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

7.3.     Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

7.4.     Kupujący  przy zakupie akceptuje to potwierdzając poniższą informacje:  "Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych."

7.5.     Kupujący  może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

7.6.     Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Kupującego, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”. 

7.7.     Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

7.8.     Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

8.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

8.2.     Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

8.3.     Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

8.4.     Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw  Kupującego będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

8.5.     W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy. 

8.6.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.7.     Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

8.8.     Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej www.malii.pl.